Fundacja Comes

Statut Fundacji

Fundacja pod nazwą COMES imienia Kingi Ziółkowskiej zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Kingę Ziółkowską aktem notarialnym sporządzonym w dniu ……… przed notariuszem ……………. repertorium …………….. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2167) oraz niniejszego Statutu (dalej Statut) poprzez organy w nim ustanowione.

Preambuła

Fundacja została utworzona z inicjatywy Kingi Ziółkowskiej, aby realizować cel społecznie i gospodarczo użyteczny w postaci: świadczenia pomocy psychologicznej, edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy psychologicznej, świadczenia szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego dla osób borykających się z nadchodzącą śmiercią lub dotkniętych stratą osoby bliskiej, edukacji w zakresie świadczenia usług funeralnych, podnoszenia standardów świadczenia usług funeralnych, edukacji prawnej i edukacji finansowej, świadczenia usług prawnych i usług z zakresu doradztwa biznesowego.

Misją fundacji jest podniesienie standardu usług funeralnych, oraz kompleksowe i wszechstronne wsparcie osób, które znalazły się w sytuacjach związanych ze stratą osoby bliskiej.

§ 1Postanowienia ogólne

Statut został ustanowiony przez Fundatora.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Fundacja może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa lub inne placówki, w tym inne Fundacje. Może również przystępować do spółek krajowych i zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
Fundacja może ustanowić medale honorowe, odznaki, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.
Fundacja ma prawo używania znaku graficznego Fundacji oraz posługiwania się pieczęcią z nazwą Fundacji.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw rozwoju, pracy i technologii.

§ 2Cele i zakres działania fundacji

Głównymi celami Fundacji jest udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom, które doznały straty osoby bliskiej, podnoszenie standardów świadczenia usług funeralnych, edukacja psychologiczna i prawna społeczeństwa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Świadczenie wszelkiego rodzaju pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej osobom, które doznały straty,
Prowadzenie wszelkiego rodzaju działań edukujących społeczeństwo pod względem psychologicznym, prawnym i finansowym,
Organizowanie lub udział w imprezach związanych ze: stratą, samotnością, śmiercią, wdowieństwem, osieroceniem,
Organizowanie grup wsparcia, zajęć grupowych, wydarzeń kulturalnych związanych z realizacją celów statutowych,
Działalność na rzecz praw człowieka,
Prowadzenie badań, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
Prowadzenie portali internetowych,
Prowadzenie mediacji,
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
działalność edukacyjną, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów,
prowadzenie doradztwa i usług informacyjnych oraz konsultingowo – doradczych wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
udzielanie pomocy doradczej osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw poprzez działania mentoringowe,
współpracę z różnorodnymi środowiskami lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń w zakresach zbieżnych z celami Fundacji.

§ 3Rodzaje działalności Fundacji

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie wszystkich sposobów realizacji celów określonych w § 2 niniejszego Statutu.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prawnych, zbieżną z celami Fundacji. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w zakresie swoich celów statutowych.
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z treścią art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

§ 4Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji wynoszący ……. zł (słownie: …………… złotych), w tym ……… złotych (słownie: …… złotych). Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
Środki na realizację i pokrycie kosztów działalności Fundacji mogą pochodzić z:

środków finansowych i innych składników majątkowych przekazywanych przez Fundatora oraz osoby trzecie fizyczne i prawne, darowizn, spadków i zapisów,
funduszy publicznych – państwowych, samorządowych lub europejskich oraz z środków z programów i organizacji krajowych lub międzynarodowych,
dotacji, subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
umów sponsoringowych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
odsetek bankowych,
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych.
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).
Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organu Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które są ustalone w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją.

§ 5Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio i pośrednio, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany zostanie na realizację celów statutowych.
Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji będzie Zarząd lub powołany przez Zarząd organ.
W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o prowadzeniu działalności, fundacja dokona odpowiedniego zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców

§ 6Organy Fundacji

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd fundacji może ustanowić Radę Fundacji

§ 7Zarząd Fundacji – postanowienia ogólne

Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) – kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd liczy od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem:
odwołania przez Fundatora,
śmierci członka Zarządu,
złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 11Zarząd Fundacji – funkcjonowanie

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie uchwały.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu: z własnej inicjatywy,
na wniosek innego członka Zarządu,
na wniosek pozostałych organów Fundacji lub Fundatora
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji lub Fundator – z głosem doradczym.

§ 12Zarząd Fundacji – kompetencje

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania i rocznych budżetów, a także programów realizacji celów Fundacji,
opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku Fundacji oraz przedkładanie ich odpowiednim organom Fundacji,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
powoływanie oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek terenowych Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji lub innych przysporzeń majątkowych.
Każdy członek zarządu ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 13Zarząd Fundacji – pozostałe postanowienia

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator.
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji i trwałość majątku Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes działający samodzielnie. Rozporządzenie prawami lub zaciąganie zobowiązań powyżej 000 złotych wymaga podjęcia uchwały.

§ 18Łączenie Fundacji

Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony.
Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorem.
W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji.
Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

§ 19Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorem.
Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoby wskazane przez Fundatora.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone do celów Fundacji (§ 2 Statutu). Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek wskazuje Fundator.

§ 20Postanowienia końcow

Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.
Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji prywatnoprawnych.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc psychologiczna

Świadczymy pomoc psychologiczną
Pamiętaj! Żałoba to naturalny proces, który występuje po starcie...

Wiemy jak trudno jest osobom, które straciły najbliższą osobę, wiemy także, że żałoba ma różne wymiary oraz oblicza. W takich sytuacjach chcemy wspierać te osoby poprzez pomoc w przejściu żałoby. Jako fundacja oferujemy pomoc psychologiczną opartą na:

  • Spotkaniach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych
  • Telefonicznym wsparciu w kryzysach po starcie, jako telefon zaufania
  • Całkowitej anonimowości, u nas możesz się wypłakać, wykrzyczeć, a my postaramy się o Ciebie zadbać
  • Dajemy przestrzeń na przejście żałoby. Wraz z Towarzyszem w Żałobie zapewnimy Tobie komfort, który pomoże przejść przez bardzo ciężki okres w Twoim życiu
Skorzystaj z pomocy

Pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną
Majątek, dziedziczenie, akt poświadczenia dziedziczenia? A co to?

Wiedza na temat nabycia spadku po zmarłej osobie z rodziny jest ważna, ponieważ czasami dopiero po fakcie dowiadujemy się co zostało przez nas odziedziczone. Instytut Prawa Spadkowego, który działa w imieniu Fundacji COMES oferuje pomoc prawna opartą na:

  • Konsultacji prawnej dotyczącej spadku,
  • Sprawach spadkowych – ujawnienie majątku, ujawnienie zobowiązań,
  • Pomocy związanej z odzyskaniem dziedziczonych pieniędzy z OFE oraz subkonta ZUS po zmarłym,
  • Wypłaty świadczeń po zmarłym z różnych funduszy,
  • oraz wielu różnych następstwach prawnych które pojawiają się po śmierci bliskiej osoby.
Skorzystaj z pomocy